Kategórie

Aktuality

Odoberať novinkyAnketa

Čo by ste si vedeli predstaviť ako ďalšie produkty na našej stránke?
Hlasovalo 39 ľudí

 

 


Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

 

JM-comp, s.r.o.

(platné pre predaj tovaru alebo poskytovanie služieb prostredníctvom internetového obchodu www.lacne-elektro.sk)

 

 

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1.      Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa spravujú všetky právne vzťahy medzi spoločnosťou: JM-comp, s.r.o. IČO: 50 128 361, so sídlom Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín, zapísaná Okresným súdom Trenčín, Obchodným registrom, odd. Sro, vložka č. 32490/R, telefónne číslo: 032/6400073, e-mail: info@lacne-elektro.sk (ako Predávajúcim) a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, pri nákupe tovaru alebo poskytovaní služieb prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho: www.lacne-elektro.sk.

2.      Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené v týchto VOP ani v Reklamačnom poriadku , sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

3.      Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a sú pre obe zmluvné strany záväzné. Súčasťou týchto VOP je v Prílohe 1 – Reklamačný poriadok spoločnosti JM-comp, s.r.o. a v Prílohe 2 –  Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4.      Predávajúci  má tieto VOP verejne prístupné na webovej stránke internetového obchodu, zverejnené pred odoslaním objednávky Kupujúcim a zasiela ich, ako prílohu mailu, potvrdzujúceho prijatie objednávky.

 

Článok II.

Objednávka / Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.      Odoslaná objednávka Kupujúcim je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim a pôsobí od momentu odoslania objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.lacne-elektro.sk.

2.      Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

3.      Potvrdením objednávky Predávajúcim, a to prostredníctvom mailu alebo telefonicky, dochádza k akceptácií objednávky a k vzniku kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 

4.      Uzatvorením kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar Kupujúcemu a to v požadovanej alebo právnymi predpismi ustanovenej akosti, množstve, miere alebo hmotnosti, bez vád a zodpovedajúci záväzným technickým normám. Kupujúci sa na druhej strane zaväzuje prevziať tovar na ním určenom mieste dodania a zaplatiť kúpnu cenu.

5.      Predávajúcisi týmto vyhradzuje právo rozhodnúť, či objednávku potvrdí. Predávajúci objednávku nepotvrdí najmú, ak:

            - údaje v objednávke sú evidentne chybné, na základe, čoho nebolo možné sa s Kupujúcim        skontaktovať

            - objednaný tovar nie je na sklade, prestal sa vyrábať, nedodáva sa,

            - nastali iné skutočnosti na strane Predávajúceho, ktoré nemohol predvídať, a ktoré         spôsobujú nemožnosť dodania  objednávke vyžiadaného tovaru.

Článok III.

Kúpna cena

1.      Kúpna cena predstavuje kúpnu cenu tovaru, ktorá je zobrazená pri konkrétnom tovare v čase odoslania Objednávky. Odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s výškou kúpnej ceny.

2.      Akciová kúpna cena, je cena, ktorá je takto označená pri konkrétnom tovare a platí len pre tento tovar. Akciová cena predstavuje zníženú kúpnu cenu a platí len do vypredania zásob tovaru a počas času, kým je označená, ako Akciová cena.

3.      Kúpna cena zahŕňa cenu tovaru s DPH. Kúpna cena nezahŕňa poštovné.

4.      Poštovné je uvedené pred odoslaním Objednávky vo formulári, prostredníctvom, ktorého sa Objednávka odosiela. Odoslaním Objednávky Kupujúci vyjadruje súhlas s výškou poštovného.

5.      Poštovné je nasledovné:

            a) Dobierka v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky – 5 €

            b) Preprava kuriérom: UPS – 5 €

          6.      Kúpnu cenu spolu s poštovným je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

            a) na dobierku

            b) na hotovosť

            c) bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet    IBAN:SK2711000000002948025279   

vedený vo Tatra Banke a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.

7.      Spôsob úhrady kúpnej ceny a poštovného si Kupujúci zvolí v Objednávke.

8.      Faktúra je Kupujúcemu zaslaná mailom v potvrdení Objednávky a originál Faktúry je Kupujúcemu zaslaný s Dodacím listom spolu s tovarom.

 

Článok IV.

Dodacie podmienky

1.      Dodanie tovaru sa Predávajúci zaväzuje vybaviť v čo najkratšom čase v súlade s lehotami uvedenými pri každom konkrétnom tovare osobitne.

2.      Tovar označený skladom je štandardne expedovaný v deň vykonania Objednávky, ak je Objednávka vykonaná do 12:00 hod. a doručený v lehote 3-6 dní. Tovar označený do týždňa je obvykle Predávajúcim expedovaný do 7 pracovných dní od vykonania Objednávky.

3.      Objednávky prijaté v dňoch sobota, nedeľa a v dňoch pracovného pokoja sú spracované v súlade s vyššie uvedenými bodmi tohto článku v najbližší pracovný deň.

4.      Predávajúci realizuje dodanie tovaru najneskôr do 30 dní. V prípade, ak je tovar v internetovom obchode označený, ako „Na objednávku“, Kupujúci si je vedomý, že čas dodania tovaru môže byť viac, ako 30 dní, pričom na túto skutočnosť Predávajúci Kupujúceho informuje vopred a to mailom alebo telefonicky.

5.      Miesto dodania tovaru je miesto určené Kupujúcim v Objednávke pričom za splnenie dodávky tovaru sa považuje dodanie tovaru na miesto určené v Objednávke. Dopravu na miesto dodania tovaru zabezpečuje Predávajúci.

6.      Dopravu tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike prostredníctvom nasledovných spoločností: UPS, prípadne prostredníctvom poštovej prepravy na dobierku. Voľbu spôsobu dodania tovaru vykoná Kupujúci  v Objednávke a táto je záväzná.

7.      Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru. Rovnako tak nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na Kupujúceho  momentom prevzatia tovaru.

8.      Kupujúcije povinný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase a to osobne alebo prostredníctvom inej osoby.

9.      Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,  všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

 

Článok V.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1.      Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych  dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si Predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 12 zákona č. 102/2014 Z.z..  Ak splnil Predávajúci tieto informačné povinnosti  dodatočne, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosť, najneskôr však do 3 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak si Predávajúci nesplní tieto informačné povinnosti ani dodatočne, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 3 mesiacov od prevzatia tovaru.

2.      Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u Predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Predávajúceho a bol Kupujúcemu zaslaný aj mailom v potvrdení Objednávky.Kupujúci v odstúpení od zmluvy uvedie číslo objednávky, dátum nákupu, od kúpnej zmluvy akého tovaru odstupuje, meno a priezvisko, adresu a poprípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za tovar na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil  pri svojej platbe.

3.      Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak v dôsledku takéhoto zníženia hodnoty už nebude možné uviesť do pôvodného stavu a predať tovar za rovnakých podmienok ako v prípade, ak by bol nový, je možné do výpočtu zníženia hodnoty tovaru započítať aj objektívne a opodstatnené zníženie kúpnej ceny v dôsledku predaja tohto výrobku, ako použitého (fakticky „second hand“).. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v prípade, ak nebol predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota tovaru bola znížená v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (napr. tovaru bude poškodený), Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s tovarom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru bude považované najmä použitie tovaru vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru. V praxi pôjde najmä o bežné používanie tovaru v priebehu plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (napr. používanie fotoaparátu na dovolenke, opakované telefonovanie z mobilného telefónu a iné), zapnutie notebooku a odstránenie jeho ochranných fólií (za predpokladu, že neprekážajú riadnemu odskúšaniu tovaru), nainštalovanie rôznych programov do počítača a uloženie si informácií do jeho pamäte. Za zníženie hodnoty tovaru budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na čistenie a opravy výrobku (uvedenie do predošlého stavu). V prípade, ak už nebude možné predať tovar za rovnakých podmienok ako v prípade, ak by bol nový, je možné do výpočtu zníženia hodnoty tovaru započítať aj objektívne a opodstatnené zníženie príjmu (zisku) Predávajúceho v dôsledku predaja tohto výrobku, ako použitého (fakticky „second hand“).

4.      Predávajúciodporúča Kupujúcemu, aby vrátil tovar doporučene a poistený pre prípad jeho straty.

5.      Predávajúcije pri odstúpení od zmluvy zo strany Kupujúceho povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

6.      Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak Kupujúceho neinformoval vopred o tom, že v prípade odstúpenia od zmluvy ich bude znášať sám.

7.      Kupujúcije povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne.

8.      Ak sa Predávajúci Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu, alebo multimediálneho diela, predávaných v ochrannom obale, a ktorý Kupujúci rozbalil.

9.      Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby. 

10.      Tovar zasielajte na adresu JM-comp, s.r.o. Zlatovská 2189/27, 911 05  Trenčín. Zásielky poslané ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté.

 

Článok VI.

Vybavovanie sťažností a podnetov

1.      Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo, v prípade nespokojnosti alebo v prípade, ak má pocit, že boli porušené jeho práva, obrátiť sa na Predávajúceho so sťažnosťami alebo podnetmi. Pre zabezpečenie právnej istoty v právnych vzťahoch odporúča sa Kupujúcemu, podať sťažnosť alebo podnet písomne na adresu spoločnosti uvedenú Článku I. alebo prostredníctvom e-mailu. V sťažnosti sa uvedie kto ju podáva, komu je adresovaná a predmet sťažnosti.

2.      Predávajúci po prijatí sťažnosti túto vybaví v lehote 30 dní odoslaním odpovede na sťažnosť alebo podnet, v ktorej uvedie svoje stanovisko.

 

Článok VI.

Alternatívne riešenie sporov

1.      Každý Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo v prípade, ak si myslí, že Predávajúci porušil jeho práva.

2.      V prípade, ak Predávajúci neodpovie na uvedenú žiadosť alebo odpovie zamietavo, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov (v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt oprávnený na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov).

 

Ochrana osobných údajov VII.

    1.   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu         v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

3.   Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "XY (napr. Môj profil)".

4.   Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“)  predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

5.   Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.   Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

7.   Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

8.   Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a)    spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b)    využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)    poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

9.    Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím  stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, DIČ: 2020351993,      

IČ DPH: SK 2020351993Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B, Založenie spoločnosti: 1992.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1.      Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2016 a od tohto momentu sú pre zmluvné strany záväzné.

2.      Tieto VOP sú nepretržite zverejnené a sprístupnené na internetovej stránke www.lacne-elektro.sk, sú sprístupnené v procese realizácie Objednávky a sú Kupujúcemu zasielané v potvrdení Objednávky.

 

\"\"