Kategórie

Aktuality

Odoberať novinkyAnketa

Čo by ste si vedeli predstaviť ako ďalšie produkty na našej stránke?
Hlasovalo 39 ľudí

 

 


Príloha 1 k VOP spoločnosti JM-comp, s.r.o.

 

Reklamačný poriadok spoločnosti

 

JM-comp, s.r.o.

(platné pre predaj tovaru alebo poskytovanie služieb prostredníctvom internetového obchodu www.lacne-elektro.sk)

 

 

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1.      Týmto Reklamačným poriadkom sa spravujú právne vzťahy vzniknuté pri uplatnení reklamácie medzi spoločnosťou: JM-comp, s.r.o. IČO: 50 128 361, so sídlom Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín, zapísaná Okresným súdom Trenčín, Obchodným registrom, odd. Sro, vložka č. 32490/R, telefónne číslo: 032/6400073, e-mail: info@lacne-elektro.sk (ako Predávajúcim) a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, pri nákupe tovaru alebo poskytovaní služieb prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho: www.lacne-elektro.sk.

2.      Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené v tomto Reklamačnom poriadku, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

3.      Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP a Kúpnej zmluvy a právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a je pre obe zmluvné strany záväzný.

4.      Predávajúci  má tento Reklamačný poriadok verejne prístupný na webovej stránke internetového obchodu, zverejnený pred odoslaním objednávky Kupujúcim a zasiela ich, ako prílohu mailu, potvrdzujúceho prijatie Objednávky.

 

Článok II.

Uplatnenie a priebeh Reklamácie

 

1.      Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Počas tejto doby si môže Kupujúci uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady a to uplatnením Reklamácie. Ak sa Reklamácia neuplatní do 24 mesiacov od prevzatia tovaru, práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú  Ako doklad na účely záruky postačuje doklad o kúpe vydaný Predávajúcim (faktúra). V prípade, ak si to Kupujúci vyžiada ,Predávajúci mu poskytne záruku písomnou formou

2.      Reklamáciu možno uplatniť osobne na adrese sídla spoločnosti: JM-comp, s.r.o., Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín, e-mailom alebo písomne na vyššie uvedenú adresu spoločnosti. V prípade, ak sa uplatní Reklamácia e-mailom alebo písomne, je nevyhnutné zaslať reklamovaný tovar poštou na vyššie uvedenú adresu spoločnosti.

3.      Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.      

4.      Pri reklamovanom tovare je potrebné, za účelom úplného posúdenia Reklamácie, zaslať aj kópiu faktúry, ktorá slúži aj ako záručný list,  s podrobným popisom závady a kompletné príslušenstvo tovaru vrátane napr. CD média, diskety, manuálu, napájacích káblov a pod. Doporučujeme Kupujúcim zasielať reklamovaný tovar dôkladne zabalený a pre prípad straty aj poistený.

5.      Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o uplatnení Reklamácie ihneď, ak sa Reklamácia uplatnila osobne na adrese spoločnosti. Ak sa doručoval reklamovaný tovar poštou, tak bez zbytočného odkladu po doručení reklamovaného tovaru a to poštou alebo e-mailom.

6.      Predávajúci je povinný vybaviť Reklamáciu bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní od uplatnenia Reklamácie. Za moment uplatnenia Reklamácie sa považuje deň, kedy Kupujúci osobne uplatnil Reklamáciu alebo deň, kedy bol Predávajúcemu doručený tovar na reklamáciu poštovou prepravou spolu s prístupovými kódmi a heslami k reklamovanému tovaru, ak si to povaha reklamácie a reklamovaného tovaru vyžaduje.

7.      Predávajúcinajneskôr do 30 dní vydá Kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie a to poštou alebo e-mailom. V prípade, ak Predávajúci túto lehotu nedodrží, má Kupujpci právo odstúpiť od zmluvy alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 1. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
 2. 17.Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Článok III.

Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 7. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

Článok IV.

      Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článok V.

 

 

 

 

Záverečné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.05.2016 a od tohto momentu je pre zmluvné strany záväzný.
 2. Tento Reklamačný poriadok je nepretržite zverejnení a sprístupnení na internetovej stránke www.lacne-elektro.sk, je sprístupnené v procese realizácie Objednávky a je Kupujúcemu zasielané v potvrdení Objednávky.